Werkwijze voor de bereiding van anionisch polycaprolactam met een klein gehalte aan monomeren en een grote stabiliteit van de viscositeit van het polymeer in gesmolten toestand.

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle